Ogólne Warunki Sprzedaży - Wojnarowski
Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1-08-2023 roku nastąpi zmiana siedziby firmy Wojnarowski Lighting Design.
Nowa siedziba będzie znajdować się pod adresem:

Katowice ul. Gospodarcza 16
(siedziba firmy Wojnarowscy / SpectrumLED)

Z poważaniem
Zespół Wojnarowski Lighting

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Dla Konsumentów

Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów dokonywanej przez Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedawca”) na rzecz konsumentów (dalej: „Konsument” lub  „Kupujący”) i stanowią integralną część zawieranych umów. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy stronami wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Niniejsze OWS są przekazywane Kupującemu wraz z ofertą sprzedaży towarów w formie papierowej lub elektronicznej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Kupujący może również zapoznać się z OWS na stronie internetowej Sprzedawcy: https://www.wojnarowskilighting.pl/polityka-jakosci/ , skąd w każdej chwili możliwe jest ich pobranie przez Kupującego w formacie PDF, a w dalszej kolejności wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.

 1. Definicje
 2. a) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. b) KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu towarów) niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 5. d) STRONY – strony zawartej umowy sprzedaży, określeni łącznie Sprzedawca i Kupujący,
 6. e) TOWAR – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,
 7. f) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta).
 8. g) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 134 z późn. zm.)

 

 1. Dane identyfikujące Sprzedawcę

Sprzedaż prowadzona jest przez Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres siedziby  i adres do doręczeń: ul. Gospodarcza 16, 40-423 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 737067, NIP: 9542793763, REGON: 380582520, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@wojnarowskilighting.pl , telefon do kontaktu: 32 735 0 684

 1. Oferta

3.1. W odpowiedzi na zapytanie Kupującego dotyczące towarów oferowanych do sprzedaży Sprzedawca sporządza dla Kupującego indywidualną ofertę sprzedaży uwzględniającą zgłoszone zapotrzebowanie na towary. Do oferty Sprzedawca załącza niniejsze OWS.

3.2. Zwracając się do Sprzedawcy o przygotowanie oferty Kupujący powinien przekazać następujące informacje: a) dane do kontaktu: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail oraz numer telefonu, ewentualnie adres pocztowy do doręczeń (jeżeli oferta ma być przesłana w formie pisemnej),

b) specyfikację dotyczącą towarów, w tym określenie ich rodzaju, ilości, znanych Kupującemu warunków technicznych,

c) proponowany przez Kupującego sposób dostawy/odbioru towarów

d) proponowany przez Kupującego sposób płatności.

3.3. W sporządzonej ofercie Sprzedawca wskazuje:

a) łączną cenę towarów wraz z podatkiem,

b) koszty dostawy towarów (jeżeli towary nie będą odbierane osobiście przez Kupującego),

c) ewentualnie inne koszty związane z realizacją umowy sprzedaży, które będą obciążały Kupującego (np. opakowania, ubezpieczenia itp.),

d) sposób i termin zapłaty za towary,

e) sposób i termin dostarczenia towarów lub przygotowania ich do odbioru przez Kupującego oraz miejsce odbioru,

f) informację, że niniejszej OWS stanowią integralną część oferty.

3.4. Oferta sporządzona przez Sprzedawcę, jeżeli nie określono w niej innego terminu, jest wiążąca przez jeden miesiąc od daty jej przedstawienia Kupującemu, chyba że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy okres ten ulegnie zmianie.

3.5. Katalogi, reklamy, cenniki i inne dokumenty o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedawca zastrzegł odmiennie.

3.7. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy sporządzenia oferty dla Kupującego z powodu braku towaru lub innych uzasadnionych przyczyn (np. gdy Kupujący zalega w wcześniejszymi płatnościami na rzecz Sprzedawcy, okoliczności związane ze złożeniem zamówienia wskazują na możliwość oszustwa).

W przypadku odmowy sporządzenia oferty Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

3.8. Dostawa towarów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że Sprzedawca wyraźnie wyrazi zgodę na dostawę poza to terytorium.

 1. Potwierdzenie przyjęcia oferty. Zawarcie umowy

4.1. Potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia sporządzonej przez Sprzedawcę oferty powinno nastąpić w jednej z następujących form:

 1. a) forma pisemna,
 2. b) za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@wojnarowskilighting.pl

4.2. Przyjęcie oferty przez Kupującego dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. Przyjęcie tej oferty do realizacji przez Sprzedawcę wymaga odrębnego potwierdzenia przesłanego do Kupującego pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia oferty przez Kupującego. W przypadku przyjęcia oferty przez Kupującego dokonanego z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego odrębnego potwierdzenia przyjęcia oferty, o którym mowa w pkt. 4.2. OWS.

 1. Dostawa/Odbiór towarów

5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującym następujące sposoby dostawy lub odbioru zakupionych towarów:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,

b) odbiór osobisty z magazynu zlokalizowanego w Sosnowcu: Panattoni Park Sosnowiec II, ul. Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec

c) przesyłka kurierska.

5.2. W zależności od rodzaju i ilości zamawianych towarów Sprzedawca może również dopuścić możliwość dostawy towarów własnym środkiem transportu Sprzedawcy, na adres wskazany przez Kupującego.

5.3. Dostawy są realizowane na koszt Kupującego, chyba że strony umówią się inaczej. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a siedzibą Sprzedawcy. Koszty dostawy są wskazywane Kupującemu w treści przygotowanej przez Sprzedawcę oferty.

5.4. Odbiór osobisty towarów przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy lub z magazynu zlokalizowanego w Sosnowcu (Panattoni Park Sosnowiec II, ul. Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec), jest bezpłatny.

5.5. Zamówiony przez Kupującego towar może być dostarczony przez Sprzedawcę w całości lub, jeżeli pozwala na to jego rodzaj, partiami.

5.6. Do dostarczanych/odbieranych towarów zostanie dołączony dokument potwierdzający dokonanie zakupu (rachunek, faktura albo paragon).

5.7. Termin dostawy towarów jest każdorazowo ustalany indywidualnie i wskazywany w treści sporządzonej dla Kupującego oferty. Termin ten jest liczony od dnia uiszczenia przez Kupującego zaliczki, o której mowa w pkt. 7.2. OWS. Za datę uiszczenia zaliczki przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.8. Sprzedawca będzie niezwłocznego informował Kupującego o przyczynach opóźnienia w dostawie towarów lub niemożliwości wysyłki towaru. W razie opóźnienia Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym terminie odstąpić od umowy.

5.9. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towarów Sprzedawca może oddać towary na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedawca może również sprzedać towary na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania towarów, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Kupującego.

 1. Ryzyko towarzyszące dostawie

6.1.Jeżeli wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie Sprzedawcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie powierzenia go przewoźnikowi. W przypadku gdy Kupujący odbiera towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub z magazynu zlokalizowanego w Sosnowcu (Panattoni Park Sosnowiec II, ul. Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec), ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania go Kupującemu.

6.2.Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście przewozowym a ilością rzeczywistą lub stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika.

 1. Warunki płatności:

7.1. Kupującego obowiązują ceny towarów określone w ofercie sprzedaży sporządzonej przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 3.1. i 3.3. OWS.

7.2. O ile w treści oferty nie wskazano inaczej, Kupujący przed przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji umowy jest zobowiązany do uiszczenia w terminie wskazanym w treści oferty zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia (określonej w ofercie łącznej ceny towarów). Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet określonej w ofercie ceny sprzedaży.

7.3.Pozostała część ceny oraz inne koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży winny być zapłacone przez Kupującego w terminie i w formie wskazanej w treści oferty.

7.4. Dniem dokonania zapłaty przez Kupującego jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

7.6. Niedotrzymanie terminów płatności przez Kupującego uprawnia ponadto Sprzedawcę do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty wraz ze wskazaniem nowego terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie tego terminu.

 1. Rękojmia. Procedura reklamacyjna

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

8.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez art. 556 i n.  Kodeksu Cywilnego.

8.3. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu towaru od Sprzedawcy, przedstawionego przez Kupującego.

8.4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w jednej z następujących form:

a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Gospodarcza 16, 40-431 Katowice,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wojnarowskilighting.pl

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ul. Gospodarcza 16, 40-423 Katowice.

8.5. Aby usprawnić rozpatrzenie reklamacji zaleca się, żeby Kupujący  w opisie reklamacji wskazał:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,

b) żądanie wybranego przez Kupującego sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

c) dane kontaktowe składającego reklamację: adres e-mail, adres do doręczeń,

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Kupującego celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Kupującego informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

8.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towarów do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towarów na koszt Sprzedawcy, na wskazany w niniejszych OWS adres siedziby.

8.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną  poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego podany w reklamacji, a w przypadku jego braku pocztą na adres do doręczeń.

8.10. Sprzedawca odpowiada za wady towarów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towarów Kupującemu. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego

 1. Gwarancja

9.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na warunkach i w zakresie określonym w tej gwarancji. Sprzedawca do wydawanych Kupującemu towarów załącza przekazane mu przez Producenta dokumenty dotyczące udzielonej gwarancji. Wszelkie roszczenia dotyczące gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta towarów.

9.2. Sprzedawca nie udziela osobnej gwarancji na towary jako sprzedawca towarów.

 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

10.1. W przypadku umów zawartych na odległość Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towarów.

10.2. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ww. termin 14 dni jest liczony od objęcia w posiadanie ostatniego z towarów, partii lub części.

10.3. W celu wykonania prawa odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (wzór formularza odstąpienia Sprzedawca załącza również do OWS, załącznik nr 1). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie może być wysłane na wskazany w niniejszych OWS adres siedziby Sprzedawcy albo na adres e-mail: biuro@wojnarowskilighting.pl

10.4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem pkt. 10.6. poniżej). Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10.5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił zwrócić towary Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Towary należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Gospodarcza 16, 40-423 Katowice.

10.6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności w związku z umową, od której Kupujący odstąpił, w tym kosztów dostarczenia towarów, które Kupujący poniósł przy zakupie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego  o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.7. W przypadku gdy Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych towarów, które były objęte jednym zamówieniem:

– Sprzedawca zwróci część poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy, które były związane ze zwracanymi towarami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych towarów w całym zamówieniu spowodowało wzrost kosztów jego dostawy),

– nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy towarów, które Kupujący zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części towarów, co do której Kupujący od umowy nie odstąpił.

10.8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanych w następstwie odstąpienia od umowy towarów.

10.9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanych towarów z powrotem  lub dostarczenia przez Kupującego dowodów ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

10.11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywani reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Kupujący po zakończeniu postępowania reklamacyjnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

11.3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, do którego zadań należy udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem można skontaktować się telefonicznie pod jednym z numerów: 22 55 60 332,  22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub też pisemnie pod adresem: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

11.4.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) skierowanie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki),

b) skierowanie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę

c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (m. in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org/ , Federacja Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

11.5. Pozasądowemu rozwiązaniu sporu może również służyć platforma internetowa ODR dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (więcej informacji na temat platformy można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php#faq2977

11.6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 1. Ochrona danych osobowych

12.1. Sprzedawca (Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gospodarcza 16, 40-423 Katowice) jest administratorem danych osobowych Kupujących pozyskanych w związku z realizacją umów sprzedaży.

12.2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem telefonicznie (nr tel. 32 735 0 684 ), za pośrednictwem wiadomości e-mail  (adres e-mail: biuro@wojnarowskilighting.pl lub pod adresem siedziby w Katowicach ul. Gospodarcza 16.

12.3. Dane osobowe podane przez Kupującego będą przetwarzane przez administratora w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przygotowanie oferty, zawarcie  wykonanie umów sprzedaży) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (rozpatrywanie reklamacji, wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dane będą również przetwarzane przez administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12.4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy  oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości.

12.5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania  (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12.6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

12.7. Administrator dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzystywane przez administratora środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12.8. Administrator może przekazać dane osobowe Kupujących do następujących podmiotów zewnętrznych:

a) podmiotów, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotów przetwarzających, które wykonują określone usługi w imieniu administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Kupującym umowy).

 1. Zastrzeżenie prawa własności

13.1. Prawo własności dostarczonych towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dokonania na rzecz Sprzedawcy pełnej płatności obejmującej cenę dostarczonych towarów i inne koszty wynikające z zawartej umowy (m.in. koszty dostawy).

13.2. W okresie przed przejściem własności dostarczonych towarów na Kupującego Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o zaistnieniu następujących zdarzeń:

a) utrata towarów,

b) uszkodzenie towarów,

c) zajęciu towarów przez osoby trzecie.

13.3. Do czasu zaspokojenia wierzytelności Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 13.1. OWS Kupujący nie może obciążać towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

13.4. Odsprzedaż przez Kupującego towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Wierzytelności przysługujące z odsprzedaży, Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy na zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego.

 1. Inne postanowienia

14.1. OWS wchodzą w życie z dniem 13.05.2018 r.

14.2. OWS mogą podlegać zmianom. Data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej Sprzedawcy: www.wojnarowskilighting.pl . Zmienione OWS będą miały zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Zmienione OWS zostaną udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.wojnarowskilighting.pl/polityka-jakosci/ oraz będą dołączane do przygotowywanych dla Kupujących ofert sprzedaży. Zmiany OWS nie wywierają jakiegokolwiek wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionych OWS.

14.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS do zawartych umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

14.4. Każde odstępstwo od postanowień niniejszych OWS wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

14.6. Postanowienia niniejszych OWS nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.  W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszych OWS z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

14.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów podlegających niniejszym OWS rozpatrywane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Załącznik nr 1

do Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) Dla Konsumentów

Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

                                                                                                              Adresat:

                                                                                                              Wojnarowski Lighting Design sp. z o.o. ul. Gospodarcza 16

                                                                                                              40-246 Katowice

                                                                                                              Tel. …………..

                                                                                                              E-mail ……….

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy sprzedaży(*)/odbioru(*)                 ………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:                                               ………………………………………

Adres konsumenta:                                                              ………………………………………

 

 

 

 

Data: …………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

                                                                                                              …………………………………………………………

                                                                                                              Czytelny podpis jeżeli formularz jest przesyłany

                                                                                                              w wersji papierowej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie w formularzu kontaktowym. Zdaję sobie sprawę, że podane moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.